فرشکاشانجهتعرضهمستقیمفرشکاشانورسیدنجنسباکیفیتبهصورتمستقیمازتولیدکنندهفرشدستخریدارانمحترمایجادشده.کارخانهفرشکاشان.