خداوند آرامش و احترام خاص بهشتیان را به این صورت بیان مى‌کند: «این در حالى است که آن‌ها بر تخت‌ها در آن تکیه سایت خبری کرده‌اند، و انواع میوه‌هاى فراوان و نوشیدنى در اختیار آن‌ها است» هر زمان آن را مى‌طلبند، فوراً نزد آن‌ها حاضر مى‌شود